Từ điển
hikari884-cover
hikari884

Ngọc Bích Ngô

LUYỆN THI TOEIC

Economy TOEIC 1000 (Listening and Reading)

Về tác giả: Tác giả Myung-jin Lee (RC) là Cử nhân Khoa học về Giáo dục Khoa học Máy tính, Đại học Bang Pittsburgh và Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Bang Pittsburgh. Giảng viên phổ thông TOEIC RC của EBS. Tác giả của ấn bản thứ 4 của Economy RC 1000.  ...