Từ điển

Khi nào nên dùng thể viết tắt của phủ định hiện tại đơn don't/doesn't

Khi nào thì dùng do not / does not, khi nào thì dùng doesn't / don't vậy ad? 


Bình luận

Vui lòng đăng nhập để comment