Speed Reading Techniques | Tips | Tutorials | Blog​​​​​​​
  1. Đọc câu đầu tiên của đoạn văn và sau đó đọc lướt đầu mỗi câu trong đoạn văn. Điều này sẽ cho bạn thấy chủ đề chung của đoạn văn.

Hãy xem cách tổ chức văn bản bên dưới. Ví dụ:

“His career was rather chequered, spanning a period of 30 years. He … After resigning, he … Not long after he … Van Damme then ….”

Từ giới thiệu 'he' truyền đạt thông tin qua các câu tiếp theo.

  1. Bỏ qua và không gạch chân những từ bạn không biết. Tập trung vào những từ bạn không biết sẽ làm bạn chậm lại.
  2. Đọc lướt các động từ trong mỗi câu. Điều này giúp bạn nhận biết được sự thay đổi về nội dung của văn bản.
  3. Bắt đầu ở động từ trong mỗi câu và sau đó mới xem xét mọi thứ khác. Động từ thường đánh dấu sự bắt đầu của thông tin mới trong câu.
  4. Che phần bên trái hoặc bên phải của văn bản và đọc lướt. Điều này ngăn bạn chú trọng để ý quá nhiều vào ý nghĩa.
Đọc lướt một văn bản để hiểu Ý nghĩa. Đây có thể là các sự kiện hoặc ý tưởng. Ví dụ: hãy đọc lướt từng dòng văn bản mà không cần biết nghĩa và chọn ra những từ có thể tạo thành một khuôn mẫu / hình ảnh hoặc những từ có điểm chung. Khi bạn đọc lướt, hãy nhớ người viết phải tránh sự lặp lại khi viết; vì vậy họ phải sử dụng các từ đồng nghĩa để tạo một chủ đề xuyên suốt.