Bạn có biết sự khác biệt về nghĩa giữa các từ "rise" và "raise" không? Còn "learn" và "teach", "lose" và "loose", hoặc "care for" và "care about" thì sao?

Bạn có biết sự khác biệt về hình thức từ (tức là động từ, danh từ, tính từ hoặc trạng từ) giữa các từ "convenience" và "convenienti" không? Còn về 'possible' và 'possibly'?

Tôi hỏi bạn những câu hỏi này vì đây là những từ mà tôi đã thấy hoặc nghe nhiều thí sinh IELTS mắc lỗi trong bài viết hoặc bài nói của họ.
Browse Scripts and Templates - Never the Right Word

Để biết mức độ bạn biết sự khác biệt về ý nghĩa hoặc hình thức của những từ này, hãy chọn từ in nghiêng đúng trong mỗi ví dụ dưới đây.

  1. The number of complaints showed a dramatic rise / raise between…
  2. Schools should learn / teach children how to…
  3. lose / loose the freedom to choose…
  4. If the government really wants to care for / care about their citizens, they should provide…
  5. Technology makes our life much more convenience /  convenient.
  6. These problems are possible / possibly caused by…

Tất cả những ví dụ này là từ bài viết hoặc bài nói của các thí sinh IELTS mà tôi biết, và trong mỗi trường hợp học sinh đã sử dụng từ sai.

Nếu bạn mắc phải những lỗi này quá thường xuyên trong bài thi Viết hoặc Nói IELTS, điều đó có thể khiến bạn không đạt được mức điểm cần có.