Từ điển

Live class29/08/2021
Trong buổi livestream hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải quyết dạng câu hỏi ...

Đã kết thúc IELTS

27/08/2021
Hướng dẫn các bước và tips để giải quyết dạng bài multiple choice trong IELTS Listening

Đã kết thúc IELTS

23/08/2021
Cùng STUDY4 walkthrough dạng câu hỏi True/False/Not Given trong đề Cam 16 - Reading Test 1

Đã kết thúc IELTS

21/08/2021
Cùng STUDY4 giải quyết các câu hỏi dạng table/note complete trong Section 1 của đề Cam 10 ...

Đã kết thúc IELTS

Tham gia group để nhận tips luyện thi và tài liệu miễn phí.