Từ điển

Flashcards: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp trung cấp


Xem ngẫu nhiên

abandon (verb) /əˈbændən/

Định nghĩa:
bỏ rơi, ruồng bỏ
Ví dụ:
 • We should not abandon veterans.

ability (noun) /əˈbɪləti/

Định nghĩa:
khả năng, năng lực
Ví dụ:
 • This ability to resist fires has helped the pines of this region survive.

abroad (adverb) /əˈbrɔːd/

Định nghĩa:
(ở) nước ngoài
Ví dụ:
 • He brought interesting gifts from abroad.

absolutely (adverb) /ˌæbsəˈluːtli/

Định nghĩa:
hoàn toàn
Ví dụ:
 • How are you so absolutely certain about this?

absorb (verb) /əbˈzɔːb/

Định nghĩa:
hút, hấp thu
Ví dụ:
 • By the end of the cooking, all of the water has been absorbed into the rice.

abuse (verb) /əˈbjuːz/

Định nghĩa:
lạm dụng, sử dụng quá nhiều dẫn đến hại sức khỏe
Ví dụ:
 • Adolescents who abuse drugs often act out, do poorly academically, and drop out of school.

access (noun) /ˈækses/

Định nghĩa:
cơ hội(quyền) sử dụng hoặc tiếp cận
Ví dụ:
 • Example: Reporters were

accommodation (noun) /əˌkɒməˈdeɪʃən/

Định nghĩa:
chỗ trọ, chỗ ăn ở
Ví dụ:
 • I am not wealthy enough to afford first-class accommodation.

accompany (verb) /əˈkʌmpəni/

Định nghĩa:
đi cùng, hộ tống
Ví dụ:
 • It is said that she will accompany him to his tour.

accomplished (adjective) /əˈkʌmplɪʃt/

Định nghĩa:
có tài, tài năng
Ví dụ:
 • He was an accomplished artist by the age of 23.

accurate (adjective) /ˈækjərət/

Định nghĩa:
đúng đắn, chính xác
Ví dụ:
 • The details in this report are not accurate to what really happened.

accuse (verb) /əˈkjuːz/

Định nghĩa:
buộc tội, tố cáo
Ví dụ:
 • They accused me of not setting aside enough time.

achieve (verb) /əˈtʃiːv/

Định nghĩa:
đạt được, giành được
Ví dụ:
 • What is it and how do we achieve it?

acknowledge (verb) /ɪkˈnɒlɪdʒ/

Định nghĩa:
thừa nhận, chấp nhận sự thật của cái gì
Ví dụ:
 • Do you acknowledge that you caused this mess?

adapt (verb) /əˈdæpt/

Định nghĩa:
thay đổi để thích ứng/thích nghi, điều chỉnh
Ví dụ:
 • Courses have to be adapted for different markets.

addition (noun) /əˈdɪʃən/

Định nghĩa:
thêm vào đó
Ví dụ:
 • In addition to drawing, he also paints using brushes.

adjust (verb) /əˈdʒʌst/

Định nghĩa:
điều chỉnh
Ví dụ:
 • Midterm feedback from students gives professors a chance to adjust their courses to improve learning and student satisfaction.

administration (noun) /ədˌmɪnɪˈstreɪʃən/

Định nghĩa:
việc/sự quản trị, điều hành
Ví dụ:
 • Your job will involve a lot of administration.

admire (verb) /ədˈmaɪər/

Định nghĩa:
khâm phục, ngưỡng mộ
Ví dụ:
 • I respect and admire you more than anyone I know.

admission (noun) /ədˈmɪʃən/

Định nghĩa:
sự tiếp nhận, sự kết nạp
Ví dụ:
 • Her injuries were serious enough to require hospital admission.

admit (verb) /ədˈmɪt/

Định nghĩa:
thừa nhận; thú nhận
Ví dụ:
 • The minister refused to admit that he had acted inappropriately.

adolescent (noun) /ˌædəlˈesənt/

Định nghĩa:
thanh niên
Ví dụ:
 • Adolescents nowadays have problems that are different from ours.

adopt (verb) /əˈdɒpt/

Định nghĩa:
nhận con nuôi
Ví dụ:
 • We want to adopt a lovely child from a local orphanage.

advance (verb) /ədˈvɑːns/

Định nghĩa:
tiến lên phía trước, tiến về phía (thường để tấn công, đe dọa...)
Ví dụ:
 • The sun slowly advanced across the sky.

advantage (noun) /ədˈvɑːntɪdʒ/

Định nghĩa:
thuận lợi
Ví dụ:
 • Example: His plan

adventure (noun) /ədˈventʃər/

Định nghĩa:
cuộc phiêu lưu
Ví dụ:
 • Let's have an adventure to the forest.

advertise (verb) /ˈædvətaɪz/

Định nghĩa:
quảng cáo
Ví dụ:
 • Business increased after we began to advertise on the radio.

affect (verb) /əˈfekt/

Định nghĩa:
ảnh hưởng/tác động đến
Ví dụ:
 • Nothing you say will affect my decision.

afford (verb) /əˈfɔːd/

Định nghĩa:
có đủ tiền để mua
Ví dụ:
 • Neither of the girls could afford $100 for a ticket to the show.

aim (verb) /eɪm/

Định nghĩa:
nhắm mục tiêu, cố gắng đạt được điều gì đó
Ví dụ:
 • We aim to be the best in Europe.

alarm (verb) /əˈlɑːm/

Định nghĩa:
khiến ai lo lắng, hoảng sợ
Ví dụ:
 • The consequences of this matter should alarm us all.

alive (adjective) /əˈlaɪv/

Định nghĩa:
sống, còn sống
Ví dụ:
 • While you are alive, try to achieve great things.

allergic (adjective) /əˈlɜːdʒɪk/

Định nghĩa:
dị ứng
Ví dụ:
 • Westerners are roughly twice as likely as East Asians to be allergic to peanuts.

allow (verb) /əˈlaʊ/

Định nghĩa:
cho phép
Ví dụ:
 • I want to change my schedule, but my boss won't allow it.

alone (adjective) /əˈləʊn/

Định nghĩa:
một mình
Ví dụ:
 • Sometimes being alone is good.

altogether (adverb) /ˌɔːltəˈɡeðər/

Định nghĩa:
hoàn toàn
Ví dụ:
 • It was not altogether her fault.

amateur (noun) /ˈæmətər/

Định nghĩa:
nghiệp dư
Ví dụ:
 • He does not want to be an amateur and is training hard to become a professional.

amaze (verb) /əˈmeɪz/

Định nghĩa:
làm kinh ngạc, sửng sốt
Ví dụ:
 • Given the opportunity, kids will build and make things that amaze even themselves.

ambiguous (adjective) /æmˈbɪɡjuəs/

Định nghĩa:
có nhiều hơn một cách hiểu; đa nghĩa
Ví dụ:
 • "Internet culture" is an ambiguous term.

ambition (noun) /æmˈbɪʃən/

Định nghĩa:
hoài bão, tham vọng
Ví dụ:
 • Example: He works every day to

amuse (verb) /əˈmjuːz/

Định nghĩa:
khiến ai đó cười/thích thú
Ví dụ:
 • It amuses me to think of how he looked when I last saw him.

analyse (verb) /ˈænəlaɪz/

Định nghĩa:
phân tích
Ví dụ:
 • Blood samples were analysed in the laboratory.

ancient (adjective) /ˈeɪnʃənt/

Định nghĩa:
xưa, cổ
Ví dụ:
 • Ancient Greece and Rome contributed a lot to many fields.

anniversary (noun) /ˌænɪˈvɜːsəri/

Định nghĩa:
ngày/lễ kỉ niệm
Ví dụ:
 • Today marks the 13th anniversary of the sad incident.

announce (verb) /əˈnaʊns/

Định nghĩa:
công bố, thông báo
Ví dụ:
 • They announced plans to move the company out of the state.

annoy (verb) /əˈnɔɪ/

Định nghĩa:
khiến ai bực mình/khó chịu
Ví dụ:
 • Ever since there have been radios, adolescents have turned up the volume to annoy adults.

annual (adjective) /ˈænjuəl/

Định nghĩa:
hàng năm
Ví dụ:
 • Example: The company's

anxious (adjective) /ˈæŋkʃəs/

Định nghĩa:
lo lắng, băn khoăn
Ví dụ:
 • He was anxious that the weather would not improve in time for the party.

apologize (verb) /əˈpɒlədʒaɪz/

Định nghĩa:
xin lỗi
Ví dụ:
 • He apologized for many mistakes in the document.

appeal (verb) /əˈpiːl/

Định nghĩa:
kháng cáo, chống án
Ví dụ:
 • When can I appeal to University Senate?